1 พ.ย. 61 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ชี้แจงแนวทางการพัฒนาทักษะกำลังแรงงาน ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร

 

         เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องมรกต โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารจัดขึ้น
        นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร กล่าวว่า จากยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2561 – 2580) โดยมีวิสัยทัศน์และเป้าหมาย คือประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค และมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ฯลฯ และจากแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีส่วนเกี่ยวข้องคือ การสร้างแรงงานคุณภาพ (Super Worker) และเชื่อมโยงแรงงานสู่ตลาด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ได้รับเป้าหมายและงบประมาณในการดำเนินการรวม จำนวน 2,860 คน โดยแบ่งเป็นหน่วยงานดำเนินการเอง จำนวน 2,060 คน และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ ดำเนินการ จำนวน 800 คน ซึ่งทั้งหมดมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
        ดังนั้น เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แก่สถานประกอบกิจการในระดับพื้นที่ ให้เข้าถึงบริการของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น และพัฒนาทักษะกำลังแรงงาน ให้และสอดคล้อง ตรงตามความต้องการของสถานประกอบกิจการในพื้นที่ และเพื่อสร้างเครือข่ายการรับรู้ภารกิจให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้นโดยมีเจ้าของ หรือผู้แทน สถานประกอบกิจการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP ในจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 100 คน.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว