1 พ.ย.61 อบจ.มุกดาหาร ประกอบพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สำนักงานและบุคลากรในสังกัด เนื่องในวัน “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ประจำปี 2561

         เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ภายในศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประกอบพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สำนักงานและบุคลากรในสังกัด เนื่องในวัน “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และแขกผู้เกียรติร่วมงานจำนวนมาก
       ประวัติความเป็นมา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.2798 ต่อมา ได้มีการปรับปรุงบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้องกัน และปรับปรุงโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น จึงมีการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 ตุลาคม 2540 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540
        ประกอบกับมีมติที่ประชุมสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เห็บชอบให้วันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างความรักความสามัคคีในองค์กรและสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จึงประกาศให้วันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้นมา.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว