1 พ.ย. 61 จังหวัดมุกดาหาร ระดมความคิดเห็นจัดทำแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีเป้าหมายลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 2 คน ต่อแสนประชากร

         เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนครั้งที่ 4 ซึ่งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดมุกดาหารได้จัดขึ้น
        นายสัญญ์ธวัชช์ ริ้วเหลือง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ปัจจุบันภาพรวมอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มที่สูงขึ้น สำหรับจังหวัดมุกดาหาร จากสถิติข้อมูลการเสียชีวิต และบาดเจ็บ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560-2561 มีผู้เสียชีวิต 95 ราย บาดเจ็บ 1,335 ราย โดยสาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่และขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด และแซงรถผิดกฎหมาย
        ดังนั้น เพื่อให้การป้องกัน ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ตามนโยบายของรัฐบาลและกรอบปฏิญญามอสโค คืออัตราการเกิดอุบัติเหตุ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากร หนึ่งแสนคน ภายในปี 2563 จึงได้ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดม ความคิดเห็น วิเคราะห์ สาเหตุ และสถิติ การเกิดอุบัติเหตุทางถนนและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติ ให้กับทุกภาคส่วนในพื้นที่ นำไปปฏิบัติ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวต่อไป
        นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนน เกิดจากหลายปัจจัย ที่สำคัญคือ จุดเสี่ยง และพฤติกรรมเสี่ยง ของผู้ขับขี่ ดังนั้นการแก้ปัญหาดังกล่าว ต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ อย่างเข้มแข็ง ก็จะทำให้ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง โดยในปี 2562 กำหนดเป้าหมายอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ลดลง 2 คน ต่อแสนประชากร.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว