1 ธ.ค.60 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุกดาหาร ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัด จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า

         เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 200 คน ซึ่งได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นี้เป็นวันเริ่มต้นการดำเนินงาน (Kick Off) อย่างพร้อมเพรียงกันทั้ง 76 จังหวัด
        นายรุ่งชัย พิทักษ์วงษ์โยธิน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ด้วยสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน ยากต่อการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็วโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพัง ที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยหลากหลายวิธี โดยการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำสายลงใต้ดินและการแก้ใขปัญหาสายบนเสา แต่เนื่องจากการนำสายลงใต้ดินต้องใช้งบประมาณสูง ประกอบกับกับพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีมาก จึงทำได้เพียงพื้นที่สำคัญๆ บางส่วนเท่านั้นโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อเป็นมาตราฐานการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ ในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดทำแผนปฎิบัติการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความร่วมมือจากส่วนราชการในจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม รวมทั้งยังก่อให้เกิดความมั่นคงในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อีกด้วย.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว