2 ก.ย.61 จังหวัดมุกดาหาร สรุปผลการประชุม การเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย และสถานการณ์น้ำโขงเอ่อล้นตลิ่ง ณ วัดศรีมงคลเหนือ

         เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 61 ที่บริเวณวัดศรีมงคลเหนือ เทศบาลเมืองมุกดาหาร นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 3 อำเภอ อาทิ อำเภอหว้านใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร และอำเภอดอนตาล ที่มีพื้นที่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขง เข้าหารือและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย เนื่องจากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนตกและตกหนักใน สปป.ลาว ประกอบกับเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ใน สปป.ลาว ได้เร่งระบายน้ำปริมาณมากลงสู่แม่น้ำโขง ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี ระดับน้ำโขงมีแนวโน้มสูงขึ้น จากเดิมอยู่ในเกณฑ์ 50 – 100 เซนติเมตร และจะทำให้มีระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งบางแห่ง
         ด้าน นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุม สืบเนื่องจากกรณีจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งขณะนี้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จากการประมาณสถานการณ์ คาดว่าประมาณ 3 วัน น้ำจะมาถึงจังหวัดมุกดาหารพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำโขงที่สูงขึ้นบริเวณปากลำห้วยสาขา 18 ลำห้วย รวมทั้งหมด 20 หมู่บ้าน 7 ชุมชน ดังนี้
    1. อำเภอหว้านใหญ่ พื้นที่บริเวณปากลำห้วย จำนวน 7 ลำห้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่
        1.1 ห้วยหิดลาด หมู่ที่ 10 ตำบลป่งขาม
        1.2 ห้วยป่งแก หมู่ที่ 8 ตำบลป่งขาม
        1.3 ห้วยหัวแตก หมู่ที่ 6 ตำบลป่งขาม
        1.4 ห้วยชะโนด หมู่ที่ 1 ตำบลชะโนด
        1.5 ห้วยน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลชะโนด
        1.6 ห้วยตุ้มนก หมู่ที่ 4 ตำบลชะโนด
        1.7 ห้วยบางทราย หมู่ที่ 9 ตำบลบางทรายใหญ่
    2. อำเภอเมืองมุกดาหาร แยกได้ 2 ส่วน ดังนี้
        2.1 อำเภอเมืองมุกดาหาร มี 2 ลำห้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่
            2.1.1 ห้วยบางทราย หมู่ที่ 2, 3 ตำบลบางทรายใหญ่
            2.1.2 ห้วยสายพาย หมู่ที่ 1, 5 ตำบลนาสีนวน
        2.2 เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร มี 2 ลำห้วย 7 ชุมชน ได้แก่
            2.2.1 ห้วยมุก 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนพัฒนาศรีมงคล, ชุมชนตาดแคน 1, ชุมชนตาดแคน 2, ชุมชนร่วมพัฒนา, ชุมชนอรุณรังสี, ชุมชนโคกสุวรรณ
            2.2.2 ห้วยแข้ 1 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนศรีประเสริฐ
    3. อำเภอดอนตาล 7 ลำห้วย 9 หมู่บ้าน ดังนี้
        3.1 ห้วยโค้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร
        3.2 ห้วยคันโถง หมูที่ 3 ตำบลโพธิ์ไทร
        3.3 ห้วยศาลา หมู่ที่ 1, 2 ตำบลโพธิ์ไทร
        3.4 ห้วยบังอี่ หมู่ที่ 5, 6 ตำบลโพธิ์ไทร
        3.5 ห้วยเชิงชาน หมู่ที่ 8 ตำบลดอนตาล
        3.6 ห้วยกะลึม หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตาล
        3.7 ห้วยกอก หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตาล
         การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง และ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยสถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหารรับผิดชอบเฝ้าระวัง การคาดหมายและ การพยากรณ์อากาศ โครงการชลประทานมุกดาหารได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 3 มุกดาหาร เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ ระดับน้ำในแม่น้ำโขง และรายงานทางกลุ่มไลน์ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สรุปรายงานผู้บังคับบัญชาทุกวัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้แบ่งมอบพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือตามอำเภอต่างๆ ดังนี้ การแบ่งมอบพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอ หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ
อำเภอหว้านใหญ่ - ที่ทำการปกครองอำเภอหว้านใหญ่
    - องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
    - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่
    - แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
    - โครงการชลประทานมุกดาหาร
    - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
    - สถานีเรือมุกดาหาร (นรข.)
    - กอ.รมน.
    - กองกำลัง คสช.
    - กองกำกับการ 10 กองบังคับการตำรวจน้ำมุกดาหาร
    - สถานีตำรวจภูธรในเขตพื้นที่
    - สำนักงาน ปภ.จังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร - ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร
    - องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
    - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่
    - สถานีเรือมุกดาหาร (นรข.)
    - กอ.รมน.
    - กองกำลัง คสช.
    - โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
    - กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 234
    - กองกำกับการ 10 กองบังคับการตำรวจน้ำมุกดาหาร
    - สถานีตำรวจภูธรในเขตพื้นที่
    - สำนักงาน ปภ.จังหวัดมุกดาหาร
อำเภอดอนตาล - ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตาล
    - องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
    - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่
    - โครงการชลประทานมุกดาหาร
    - แขวงทางหลวงมุกดาหาร
    - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
    - สถานีตำรวจภูธรในเขตพื้นที่
    - กอ.รมน.
    - กองกำลัง คสช.
    - สำนักงาน ปภ.จังหวัดมุกดาหาร

 

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า