จังหวัดมุกดาหาร จัดงานวันดินโลก ประจำปี 2562 “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” (Stop Soil Erosions Save Our Future)

         เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร “ ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน ” (Stop Soil Erosions Save Our Future) ณ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร บ้านสามขา หมู่ที่ 15 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก อันสืบเนื่องมาจาก สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศรับรองให้ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อสดุดีและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระปรีชาสามารถอันปราศเปรื่อง ในการพัฒนาการเกษตร โดยมีพระบรมราโชบาย ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับดินและน้ำ ซึ่งเป็นรากฐานของการเกษตรแต่ทรัพยากรดังกล่าวเกิดความเสื่อมโทรมอย่างมากจากการใช้โดยไม่ถูกวิธี ประกอบกับความเสียหายจากธรรมชาติ ด้วยพระปรีชาญาณอันลึกซึ้ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักอย่างถ่องแท้ถึงความรุนแรง และอันตรายของความเสื่อมโทรมดังกล่าว จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการฟื้นฟู พัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรดินเป็นอเนกประการ ซึ่งล้วนแล้วแต่นำประโยชน์สุขมาสู่พสกนิกรโดยการศึกษาวิจัย ทดลอง พัฒนาทำให้เห็นเป็นแบบอย่างความสำเร็จแล้วขยายผลให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติ โดยวิธีการหรือแนวทางเหล่านั้นล้วนเป็นวิธีการที่เรียบง่าย ประหยัด เกษตรกรสามารถดำเนินการเองได้สะดวก อาทิ การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างการพังทลายของดิน และสร้างความชุ่มชื้นให้ผิวดิน การแก้ปัญหาดินเปรี้ยวจัดในภาคใต้ โดยวิธีการแกล้งดิน การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกซึ่ง นับว่าเป็นนวัตกรรมที่เรียบง่ายในทางปฏิบัติแต่ลึกล้ำในทางวิชาการ และด้วยสายพระเนตร อันยาวไกล พระองค์ทรงประทานพระราชดำริ ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาในพื้นที่ที่มี ปัญหาเกี่ยวกับดิน เพื่อศึกษา ค้นคว้า หารูปแบบที่เหมาะสมของการแก้ปัญหาและพัฒนาในแต่ละพื้นที่ ในลักษณะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดำเนินการร่วมกัน

สำหรับ กิจกรรมงานวันดินโลก ประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร “ ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน ” (Stop Soil Erosions Save Our Future) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2562 ณ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการ “ตามรอยพระราชปณิธาน ปราชญ์แห่งดิน” นิทรรศการจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ การเสวนาในหัวข้อ “ ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน ” (Stop Soil Erosions Save Our Future) และการเสวนาขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้ร่วมเสนาที่มีความรู้และประสบการณ์ จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หมอดินดินอาสาในพื้นที่ กลุ่มเกษตรกร เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนชะโนด 1 ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร พร้อมทั้ง การแสดงนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตร.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว