จังหวัดมุกดาหาร ขับเคลื่อนพัฒนาการดำเนินงาน "สมุนไพรคุณภาพสูงและกัญชาทางการแพทย์"

         เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการดำเนินงานสมุนไพรคุณภาพสูงและกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดมุกดาหารปี 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่าในปีงบประมาณ 2563 จังหวัดมุกดาหาร ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 32 ล้านบาท จากรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาการดำเนินงานสมุนไพรคุณภาพสูงและกัญชาทางการแพทย์จังหวัดมุกดาหาร โดยได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ โดยใช้โครงการแปรรูปสมุนไพรคุณภาพสูงเป็นโครงการนำร่อง และมอบหมายให้โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย เป็นหน่วยงานดำเนินการ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ไปดำเนินการแจ้งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อขออนุญาตตามขั้นตอนในการดำเนินการต่อไป

       ด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า หลังจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้ตั้งคณะทำงานฯ ขึ้นมาดำเนินการ ซึ่งการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ที่จะขับเคลื่อน เรื่องกัญชาทางการแพทย์ของจังหวัดมุกดาหาร เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งสนับสนุนให้มีการใช้กัญชามาสนับสนุนทางการแพทย์ แนวทางการดำเนินการ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ขณะนี้อยู่ในขั้นการศึกษาวิจัย อย่างไรก็ตาม การดำเนินการก็จะเป็นไปตามกฎหมาย และมีการดำเนินการร่วมกับ หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการในเรื่องนี้ โดยการนำมาผลิตยาในการรักษาโรคจะดำเนินการที่โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย ซึ่งจะเป็นการต่อยอดการแปรรูปสมุนไพรคุณภาพสูงทางการแพทย์ ของจังหวัดมุกดาหาร.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว