เปิดงานจัดแสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดมุกดาหาร เพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

         เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ ถนนสายวัฒนธรรม หอแก้วมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงานจัดแสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิด โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 5 ตุลาคม 2562 รวม 4 วัน
       นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้รับอนุมัติงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจําปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมให้ดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 กิจกรรมการจัดแสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเพื่อเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าและบริการของจังหวัดมุกดาหาร และกลุ่มจังหวัดฯ ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร และนครพนม เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
       จังหวัดมุกดาหาร จึงกําหนดจัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้า OTOP ขึ้น ระหว่างวันที่ 2 - 5 ตุลาคม 2562 รวม 4 วัน ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรม หอแก้วมุกดาหาร อําเภอ เมืองมุกดาหาร กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดแสดงและจําหน่ายสินค้า โดยมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จากจังหวัดมุกดาหาร สกลนคร และนครพนม เข้าร่วมจําหน่ายในงาน รวม 80 ร้านค้า มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น การแสดงของศิลปินนักร้อง เพื่อสร้างความบันเทิง ให้กับผู้เข้าชมงานทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีการประกวดอาหารพื้นถิ่น ได้แก่ เมนูอาหารปลา แม่น้ําโขง และการประกวดส้มตําลีลา จากกลุ่มสตรีทั้ง 7 อําเภอ โดยได้รับการสนับสนุนคณะกรรมการตัดสินการประกวด จากหน่วยงานส่วนราชการ และองค์กรภาคเอกชน.

สงวนลิขสิทธิ์ © ส.ค.43 โดยทีมงาน mukdahannews, muknews

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว