สทนช. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1
เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เขตเศษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย นครพนม มุกดาหารขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (นำเสนอแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำ) โครงการศึกษาการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร ในระหว่างวันที่ 12 - 15 พฤศจิกายน 2562 รวม 7 เวที

         นายปรีชา สุขกล่ำ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กล่าวว่า ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินงานศึกษาโครงการศึกษาการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร
ในการดำเนินงานดังกล่าว สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่โครงการ เพื่อให้การพิจารณาโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการศึกษา จึงกำหนดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (นำเสนอแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำ) เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและกำหนดแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้สอดคล้องกับพื้นที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จึงขอเรียนเข้าร่วมการจัดประชุ่มกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 (นำเสนอแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำ) จำนวน 7 เวที โดยพร้อมเพรียงกัน

#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 0 2965 1201 - 3 /โทรสาร. 0 2965 1204 /มือถือ 06 4630 5477

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว