3 ธ.ค.61 จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม Big Cleaning day สนับสนุนกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"

 

         เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning day จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์
       นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กิจกรรม “ Big Cleaning Day ” จังหวัดมุกดาหาร ในครั้งนี้เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนกิจกรรม “ Bike อุ่นไอรัก ” และยังเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งเป็นการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียนเรียบร้อยของบ้านเมือง กิจกรรม “ Big Cleaning Day ” จังหวัดมุกดาหาร ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกิจกรรมการทำความสะอาด กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ทั่วจังหวัดให้เป็นเมืองสะอาดน่าอยู่ ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร ประมาณ 2 ล้านคน ให้มีความสะอาด สวยงาม และช่วยกันปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชน ได้ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี รณรงค์ช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบของตนเอง ตามสโลแกนที่ว่า "Change For Good" เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า
       นายชยันต์ ศิริมาศ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นับเป็นสัญญาณที่ดีที่ชาวจังหวัดมุกดาหาร ไม่ว่าจะอยู่ในถิ่นฐานใดต่างร่วมด้วยช่วยกัน สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บ้านเมือง และสร้างชื่อเสียงชื่นชมในสายตาของนักท่องเที่ยว รวมถึงการแสดงตนเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร และให้ทุกคนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดมุกดาหาร ด้วยการช่วยกันจัดเก็บ คัดแยกขยะ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จังหวัดมุกดาหารดูสวยงาม สะอาดตา เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว น่าอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป
       ทั้งนี้จังหวัดมุกดาหาร จะจัดกิจกรรม “ Bike อุ่นไอรัก ” พร้อมกันกับส่วนกลางในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ตามเส้นทางที่กำหนดในระยะทาง 29 กิโลเมตร เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะอาด สวยงามเป็นระเบียบตลอดเส้นทางปั่นจักรยาน จึงร่วมแรงร่วมใจกันประกอบกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาสมัครต่างๆ และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว