5 เม.ย.61 อบต.เหล่าหมี จัดมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

 

         เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร นายปราโมท ศรีมุกดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ได้เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี จำนวน 66 คน ประจำปี 2560 โดยมี สมาชิกสภาองค์บริหารส่วนตำบลเหล่าหมี คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีให้แก่น้องๆที่สำเร็จการศึกษา
       นายนพพร แสงคำพระ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร มีแนวทางในการดำเนินงานด้านศึกษาเพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เหมาะสมกับวัย องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา การพัฒนาเด็ก และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัดให้มีการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ขึ้น.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว