อบจ.มุกดาหาร จัดโครงการเข้าค่ายอบรมการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา (แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง)

         เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร, นายสุพจน์ พละพร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายอบรมการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา (แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2562
       นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า นับเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมในโครงการครั้งนี้ โดยโครงการเข้าค่ายอบรมการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชาเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยปลูกฝังให้เด็ก และเยาวชนให้มีจิตสำนึก มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมสนับสนุนอย่างยิ่ง โดยในการอบรมครั้งนี้ นักเรียนจะได้นำความรู้ ความสามารถประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว และในชุมชนต่อไป.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว