5 ธ.ค.61 จังหวัดมุกดาหาร จัดงาน "วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561" เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

         เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน จัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร จัดขึ้น ณ บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้รับการถวายรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS เป็นพระองค์แรกของโลก และเพื่อสุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน
       นายอธิวัฒน์ สิทธิปัญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร กล่าวว่า ภายในงาน จัดให้มีพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการวิชาการทางดิน การจัดฉายวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจตลอดเดือนธันวาคม ณ ห้องโถง ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร การจัดตลาดนัดเกษตรกรและบริการ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคี การเสวนาวันดินโลกของหมอดินอาสาและเครือข่ายเกษตรกร เพื่อเฉลิมฉลองวันดินโลกของจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร การแสดงชุดสาธิตของโครงการตามพระราชดำริโดยจัดในรูปแบบของ นิทรรศการมีชีวิต
         พร้อมมีการมอบรางวัลและประกาศนียบัตร หมอดินอาสาดีเด่นในระดับจังหวัดจำนวน 4 สาขาได้แก่ สาขาอนุรักษ์ดินและน้ำ สาขาการปรับปรุงบำรุงดิน สาขาใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการเกษตร และสาขาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดิน และการมอบรางวัลชนะเลิศระดับเขตการประกวด การใช้ประโยชน์แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ดีเด่น ประจำปี 2561ให้แก่ นายวิชัย เบญจมาตย์ เกษตรกรบ้านภูแผงม้า หมู่ 10 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย ซึ่งได้รับความสนใจ จากข้าราช ประชาชน เข้าชมและร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก นอกจากนี้ได้มีการรณรงค์ปลูกปอเทือง พืชปุ๋ยสด เพื่อเพิ่มปุ๋ย จุลินทรีย์ในดิน ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว 50 ไร่ ในเขตพื้นที่บ้านคำพอก ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย 20 ไร่ และ ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร 30 ไร่.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว