นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร พบประชาชน พร้อมติดตามโครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

         เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด (สาขาปศุสัตว์โคขุน) อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ในการเดินทางตรวจราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อติดตามโครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในที่ดินชุมชนในลักษณะแปลงรวม (ป่าภูสีฐาน) ตามนโยบายรัฐบาลให้กับประชาชน จำนวน 393 คน จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน และประชาชนผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในที่ดินชุมชนในลักษณะแปลงรวม พร้อมทั้งทำพิธีเปิดป้ายอาคารโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุน และเยี่ยมชมนิทรรศการการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนหนองสูง ของจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพเข้าสู่ระบบมาตรฐาน และเยี่ยมชมโคพ่อพันธุ์ และมอบอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร (เครื่องสับหญ้าและเครื่องอัดฟาง) จำนวน 2 เครื่อง ให้กับตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนหนองสูง เพื่อเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนหนองสูง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อโคขุนหนองสูง ชมการสาธิตการทำสเต๊กเนื้อโคขุน
       ต่อจากนั้นเวลา 15.00 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านภู อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเปิดป้ายโครงการโรงเรียน OTOP มุกดาหาร และชมการแสดงต้อนรับตามแบบวัฒนธรรมผู้ไทย พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจ กลุ่มผู้ผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านภู ชมการสาธิตการผลิตของชุมชนวัฒนธรรม 8 เผ่ามุกดาหาร และการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เมือง 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) ซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง มีความสามัคคี และมีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันได้มีการจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับการเข้ามาเยือนของนักท่องเที่ยว อาทิ การบายศรีสู่ขวัญ การฟ้อนภูไทย การรับประทานอาหารพาแลง การเรียนรู้กระบวนการทอผ้าไหม การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งการจัดที่พักแบบโฮมสเตย์.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว