จังหวัดมุกดาหาร อบรมแนวทางการปฏิบัติสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

         เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 8.30 น. ที่ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้อย่างถูกต้อง ตามแนวทางปฏิบัติ และให้หน่วยงานในจังหวัดมุกดาหาร สามารถขับเคลื่อนงานจิตอาสาอย่างถูกต้อง มีแบบแผนและประสบผลสำเร็จ
       โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องที่ และท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานละ 2 คน สำหรับอำเภอ ๆ ละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน โดยได้รับเกียรติจากนาวาเอกอภิชาติ แก้วดวงเทียน ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย ตามลำน้ำโขงเขตนครพนม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ.

สงวนลิขสิทธิ์ © ส.ค.43 โดยทีมงาน mukdahannews, muknews

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว