6 ธ.ค.60 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน โอทอป เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

         เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน โอทอป เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ผลิต และ ผู้ประกอบการ ในการพัฒนาศักยภาพ กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงให้เกิดการบูรณาการระหว่างโครงการกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
        นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการนำผลงานวิจัยและพัฒนา ด้าน วทน. ที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับผู้ประกอบการ OTOP และ SME เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และมีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดจากความพร้อมทั้งในเรื่องเทคโนโลยีการผลิต การควบคุมคุณภาพสินค้า OTOP และ SMEs ในกลุ่มต่างๆ เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายแบบครบวงจร
        สำหรับโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน โอทอป ประกอบด้วย ผู้ประกอบการOTOP และ SME ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ นครพนม และกาฬสินธุ์รวมถึง เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือSME Bank ประมาณ 500 คน.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว