การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ)
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสนามบินมุกดาหาร

         เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพลอยบอลรูมโรงแรมพลอยพาเลช อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสนามบินมุกดาหาร
       โดยกรมท่าอากาศยาน ดำเนินการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสนามบินมุกดาหาร เพื่อนำเสนอผลการศึกษาโดยสรุปของโครงการ พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้งสนามบินมุกดาหาร (ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ (ร่าง) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้ที่สนใจ

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว