เปิดอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดมุกดาหาร

         เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ระเบียงแก้วมุกดา รีสอร์ท อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดมุกดาหาร กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 32 คน ประกอบด้วย ตัวแทนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 10 กลุ่มๆละ 2 คน รวม 20 คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอผู้รับผิดชอบงาน OTOP อำเภอๆละ 1 คน รวม 7 คน คณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 2 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด 3 คน
       โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 วัน คือวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ระเบียงแก้วมุกดารีสอร์ท โดยโครงการมีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สามารถเพิ่มมูลค่า สร้างนวัตกรรม และเพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดๆละ 1 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว