ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุกดาหาร รณรงค์ประชาสัมพันธ์
"มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ" เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน

         เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุรเดช อัคราช ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้ส่วนงานสิ่งแวดล้อม ทำการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่อยู่ภายในศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 37 หน่วยงาน ดำเนินการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงาน พร้อมลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม หันมาใช้ถุงผ้า ปิ่นโต ทัพแวร์ ตะกร้า และแก้วน้ำส่วนตัวทดแทน ตามนโยบายของ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ที่ต้องการให้บริเวณศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ปลอดถุงพลาสติก กล่องโฟม แก้วพลาสติก หลอดพลาสติก ซึ่งส่วนราชการทั้ง 37 หน่วยงาน ต่างรับทราบและพร้อมที่จะปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชนอย่างจริงจังต่อไป.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว