มุกดาหาร เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น การสร้างทางแยกต่างระดับ เชื่อมถนนสถานีขนส่งสินค้าชายแดน

         เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องมรกต โรงแรมพลอยพาเลช อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับเชื่อมถนนสาย มห.3019 - สถานีขนส่งสินค้าชายแดน จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาโครงการควบคู่กันไป โดยจะนำเอาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้ไปพิจารณาประกอบการศึกษา วิเคราะห์ออกแบบ เพื่อให้โครงการสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับเชื่อมถนนสาย มห.3019 - สถานีขนส่งสินค้าชายแดนจังหวัดมุกดาหาร ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ภายใต้หลักวิชาการในการศึกษาและออกแบบทางวิศวกรรม
       นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบท ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นของผู้ใช้รถใช้ถนน และผู้ที่มาใช้บริการสถานีขนส่งในการเดินทางข้ามฝั่งมาสถานีขนส่ง ดังนั้นเพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจร จึงได้บูรณาการ ร่วมกับของหน่วยงานในกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท โดยมอบหมายให้ บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาโครงการ สำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับเชื่อมถนนสาย มห.3019 กับสถานีขนส่งสินค้าชายแดนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนพื้นที่โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นประกอบด้วย หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในพื้นที่ กลุ่มประชาชนในชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงโครงการฯ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ศาสนา ที่มีสถานที่อยู่ใกล้เคียงโครงการฯ และสื่อมวลชนเข้าร่วม.ภาพ/ข่าว ส.ปชส.มุกดาหาร

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว