กศน.จังหวัดมุกดาหารจัดโครงการเสริมสร้างทักษะและกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์แก่นักศึกษาและนักเรียนและประชาชนที่สนใจทั่วไป

         เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายสันธาน สร้อยสำโรง ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน เปิดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างทักษะและกระบวนการ เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคมนี้
       นายถาวร พลีดี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างทักษะและกระบวนการ เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งนี้ว่า เพื่อให้ผู้เรียน เกิดทักษะ การคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการทำงานเป็นระบบ ตลอดจนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนนักศึกษามีความตื่นตัว และเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อการพัฒนาตนเอง การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษา กศน. ตำบล 13 แห่ง จำนวน 750 คน และนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ไม่ต่ำกว่า วันละ 150 คน
       สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยจะแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ 10 ฐาน ดังนี้ ฐานที่ 1 ได้แก่ ฐานดาราศาสตร์ ฐานที่ 2 ไฟฟ้าเบื้องต้น ฐานที่ 3 ภาวะโลกร้อน ฐานที่ 4 จรวดพลังงานลม ฐานที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ฐานที่ 6 ไดโนเสาร์ ฐานที่ 7 ท้องฟ้าจำลอง ฐานที่ 8 แรงและการเคลื่อนที่ ฐานที่ 9 ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ เข้าชมฐานการเรียนรู้ โครงการเสริมสร้างทักษะและกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ได้ไปจนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2561

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า