จังหวัดมุกดาหาร ขับเคลื่อนมาตรการตามกฎหมายนโยบายความปลอดภัยทางถนน นำร่องบุคลากรส่วนราชการ
เรื่องการจอดรถในบริเวณศาลากลางจังหวัด ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายจราจรโดยเคร่งครัด

         ด้วย ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 เรื่องมาตรการตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ โดยให้ทุกหน่วยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งกำชับให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนน เรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย และการขับขี่รถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัย
       ซึ่งทางจังหวัดมุกดาหาร ได้มีการจัดประชุมฯ (เมื่อ 7 ก.พ.61) โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามมติ ครม.ฯ กล่าวว่า เพื่อปฏิบัติตามมติ ครม. และนโยบายความปลอดภัยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ในเบื้องต้นได้ให้แนวทางให้บุคลากรของส่วนราชการเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตาม หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าฝ่าฝืน และให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาทำเป็นการลงโทษทางวินัย โดยให้หัวหน้าส่วนราชการจัดประชุมและจัดทำคำร้องไว้ และเพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรการตามกฎหมายเกิดผลเป็นรูปธรรม จึงให้หัวหน้าส่วนราชการกำชับบุคลากร ผู้ใต้บังคับบัญชา ในเรื่องการจอดรถในบริเวณศาลากลางจังหวัด ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายจราจรโดยเคร่งครัด.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า