7 ธ.ค.61 จังหวัดหวัดมุกดาหาร ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

         เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 07.45 น. ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เทศบาลเมืองมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร ปี 2561 เนื่องในวันต่อต้านการคอร์รับชั่นสากล วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี และนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปรวมกว่า 1,000 คน ประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เพื่อแสดงเจตนารมณ์และกระตุ้นเตือนให้สังคมทุกภาคส่วน ตระหนักถึงผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
       นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ซึ่งตรงกับวันที่ประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ รวมทั้งประเทศไทยเข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านทุจริต ค.ศ. 2003 ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิก ประสานความร่วมมือระหว่างกันอันจะทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งระดับภายในประเทศและในระดับสากลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ โดยมีสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรอิสระที่ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญยิ่ง ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง รวมถึงการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้ร่วมแสดงพลังเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพื่อแสดงออกถึงเจตจำนงอันแน่วแน่จากทุกภาคส่วน ในการที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง
       สำหรับจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช จังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ปฏิบัติการการต่อต้านการทุจริตจังหวัด (ศปท.) จัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทยพร้อมกับจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 โดยจัดให้มีกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น เชิงสัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" การเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น จากสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เทศบาลเมืองมุกดาหาร ไปตามถนนสายต่าง ๆ สิ้นสุดที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัด พร้อมชม การถ่ายทอดสด การดำเนินกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทยจากส่วนกลาง ซึ่งมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และนำผู้ร่วมงานทั้งในสถานที่จัดงานส่วนกลาง และผู้ร่วมงานที่รับชมถ่ายทอดสัญญาณภาพจากทั่วประเทศประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว