สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ร่วมปิดโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
เพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (GMS-ASEAN)

 

         เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพลอย พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (GMS-ASEAN) สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Recourse Management) พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน โดยมีนายกิตติศักดิ์ หล่อปฏิมากร รองกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต, ท่านบุนลบ โคดหลักคำ หัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงสะหวันนะเขต, ท่านจันทะวง บุนเพ็ง หัวหน้าแขนงพัฒนาฝีมือแรงงานและจัดหางาน แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคม แขวงสะหวันนะเขต, ท่านสีสะเกด ไชยะบุดดี รองหัวหน้าแผนกการต่างประเทศ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว, หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมในพิธี
       ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างประเทศ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และจังหวัดมุกดาหาร ราชอาณาจักรไทย โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำองค์ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในงาน และนำกลับไปถ่ายทอดให้แก่บุคลากรภายในองค์กรของตัวเอง.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว