“ครบรอบ 65 ปี วันสถาปนา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน”

 

         ตำรวจตระเวนชายแดน หรือ ตชด. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2496 ภายใต้สภาวะที่ประเทศไทยเผชิญกับภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่พยายามจะแผ่ขยายอิทธิพลมาครอบงำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทำให้รัฐบาลในขณะนั้น จำเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกัน ครั้นจะมอบหมายให้หน่วยทหารดำเนินการ ก็อาจขัดต่ออนุสัญญาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่ระบุไว้ ห้ามมิให้นำกำลังทหารไปวางไว้ในระยะ 25 กิโลเมตร จากแนวชายแดน และหากจะใช้กำลังตำรวจภูธรก็มีไม่เพียงพอ เพราะต้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ตอนในของประเทศ พร้อมยังได้ส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนด้วย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล รัฐบาลและกรมตำรวจ จึงจัดตั้งตำรวจตระเวนชายแดน ขึ้นมา เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาสถานการณ์ตามแนวชายแดนโดยเฉพาะโดยมีภารกิจหลักภายใต้ คุณลักษณะ 3 ประการ
         1. ทำการรบในระดับหน่วยขนาดเล็ก ได้อย่างทหาร
         2. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ได้อย่างตำรวจ
         3. พัฒนาและช่วยเหลือประชาชน ได้อย่างข้าราชการพลเรือน

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า