อบจ.มุกดาหาร มอบบ้านแก้ผู้ยากไร้ตามโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนด้านที่อยู่อาศัย

         เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ตามโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนด้านที่อยู่อาศัย โดยมีนายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอหนองสูง, นายดุสิต กลางประพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร, นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร, ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมในพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ตามโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนด้านที่อยู่อาศัยให้กับนางระเบียบ เจนจบ บ้านเลขที่ 62 ม.5 บ.เป้า ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ซึ่งเป็นผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้รับความช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
       นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนด้านที่อยู่อาศัย โดยได้ดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนด้านที่อยู่อาศัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในสังคมและการสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ รวมถึงมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยทั่วถึง และครอบคลุมทั้ง 7 อำเภอของจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้พิจารณายึดตามหลักเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) เป็นสำคัญ รวมทั้งผนึกประสานความร่วมมือระว่างภาครัฐ กับภาคประชาชน เพื่อให้มีที่อยู่อาศัย และเกิดมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข.

สงวนลิขสิทธิ์ © ส.ค.43 โดยทีมงาน mukdahannews, muknews

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว