8 ธ.ค.60 มุกดาหาร เปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2561

         เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแข้ (วัดแจ้ง) หมู่ที่ 5,6 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (หัวหน้าคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.จังหวัดมุกดาหาร) เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2561 จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอคำชะอี นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน/ผญบ. จนท.พช.จังหวัด/อำเภอ ร่วมกิจกรรม
        โดยนางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร (เลขานุการคณะทำงาน) มอบหมายให้ นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ(ผช.เลขานุการ) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวรายงานว่า กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2561 จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ทั้งจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปได้ใช้ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในครัวเรือน เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และประเทศต่อไป.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว