จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม kick off แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ

         เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” จังหวัดมุกดาหาร เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนและครัวเรือนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะต้นทาง โดยการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ฯลฯ และขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด” และ “ประเทศไทยไร้ขยะ” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานหน่วยงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วม
       กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นทางและการเก็บขน รวมถึงดำเนินการรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ที่จะร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ตามหลัก 3ช หรือ 3Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ นำสู่วินัยในการลดขยะต้นทาง และยังสร้างความตระหนัก รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วนในการร่วมกันลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดกล่องโฟมบรรจุอาหาร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ซึ่งจะทำให้จังหวัดมุกดาหาร สะอาด น่าอยู่
       สำหรับการรณรงค์ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.-9 มี.ค. 2562 เพื่อให้เป็นไปตามที่ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2559 ที่เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ที่มีกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว