ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร

         เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 18.50 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดมุกดาหาร ทรงเปิดชมรมTO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมรับเสด็จ

       ตลอดเวลา 16 ปี ที่จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการของคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุนดำเนินงานตาม 3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อร่วมดูแลบุตรหลานและเยาวชนในพื้นที่ตนเอง ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดมุกดาหาร มีค่านิยมที่ถูกต้อง มีเป้าหมายชีวิต เป็นคนดี คนเก่ง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป ปัจจุบันมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 - 24 ปี จำนวน 92,359 คน คิดเป็นร้อยละ 95.45 มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหารและเรือนจำ รวม 95 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER 0NE ในสถานศึกษา รวม 20 แห่ง ปัจจุบันจังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 และมีผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ได้แก่
         • ชมรมบริษัทสหเรือง จำกัด กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2
         • ชมรมโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ประจำปี 2561
         • มีทีมเข้ารอบระดับประเทศในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE Dancercise ประจำปี 2561 จำนวน 2 ทีม
         • ด้านบุคคล มีผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรางวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น 2 ท่าน ในปี 2558 และ 2560
         • และ มีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ จำนวน 3 คน

         สำหรับโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ได้ดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE มาแล้วกว่า 15 ปี ยึดการมีส่วนร่วมของสมาชิก เน้นกิจกรรมจิตอาสา และการลงมือปฏิบัติจริง มุ่งเน้นให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ส่งเสริมให้นักเรียนได้ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถที่หลากหลายตามความถนัดและ ความสนใจ มุ่งพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีการทำงานเป็นทีม การคิดอย่างมีระบบ สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เปิดให้บริการทุกวัน ในช่วงพักกลางวัน และหลังเลิกเรียน มีการบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุข ตามความถนัดและความสนใจของสมาชิก เช่น ร้องเล่น เต้นรำ การออกแบบชิ้นงานประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ และงานศิลปะ ซึ่งแต่ละกิจกรรมได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างดี
       ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ การดำเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน 13 แห่ง และพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว