9 พ.ค.61 จังหวัดมุกดาหาร เปิดตัวโครงการ (kicks off) โครงการขับเคลื่อนวาระจังหวัด 36 กิจกรรม 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมการก่อสร้างฝายห้วยยางและสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํา

         เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่ฝายห้วยยาง บ้านนาคํา ตําบลผึ่งแดด อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดฝายห้วยยาง และสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ําอุปโภค และเปิดกิจกรรมศาสตร์พระราชาเพื่ออนาคต และทิศทางภาคเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
       นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร กล่าวว่า ด้วยในนามคณะกรรมการเปิดตัวโครงการ (kicks off) โครงการขับเคลื่อนวาระจังหวัด 36 กิจกรรม 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมการก่อสร้างฝายห้วยยางและสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํา และเปิดกิจกรรมศาสตร์พระราชาเพื่ออนาคต และทิศทางภาคเกษตรจังหวัดมุกดาหาร รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงานฯในวันนี้ โดยได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร รวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดมุกดาหาร จนทําให้การจัดงานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีทุกประการ
         โครงการชลประทานมุกดาหาร ได้ดําเนินการก่อสร้าง จํานวน 2 งาน ดังนี้
             1. การก่อสร้างฝายทดน้ําลําห้วยยาง เพื่อเก็บกักน้ําในลําห้วยไว้ใช้ในฤดูแล้ง สามารถเก็บกักน้ําได้ 300,000 ลบม. จากเดิมเก็บได้แค่ 20,000 ลบม. ซึ่งในฤดูแล้งก็ไม่สามารถเก็บกักน้ําในลําห้วยได้เลย
             2. สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํา สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้ 1,500 ไร่ การส่งน้ําโดยวิธีสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าและส่งน้ําด้วยระบบท่อส่งน้ํา มีท่อส่งน้ําทั้งหมด จํานวน 6 สาย ความยาวรวม 4,100 เมตร จุดหัวจ่ายน้ํา 30 แห่ง จึงทําให้เกษตรกรได้รับน้ําถึงแปลงนาโดยตรงจากท่อ รวมทั้งพื้นที่ข้างลําห้วยก็ยังสามารถใช้น้ําได้ตลอด 2 ฝั่งลําห้วย.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า