จังหวัดมุกดาหารได้รับมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จากนายกรัฐมนตรี

 

         เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กทม.ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศประจำปี พ.ศ. 2560 ให้แก่จังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนดีเด่นและบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
          กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้จังหวัดเร่งดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดังกล่าว ผ่านกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในลักษณะ “ประชารัฐ” คือ ภาคราชการ ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม/ประชาชน ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้าน/ชุมชน ภายใต้หลักการ “3Rs คือ Reduce Reuse Recycle หรือ 3ช คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่”
         สำหรับการมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560 ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย จังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ จำนวน 4 จังหวัด ดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดลำพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดพิจิตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดลพบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ จังหวัดตรัง ส่วนจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ สตูล ร้อยเอ็ด ปทุมธานี ชุมพร บึงกาฬ สุโขทัย อุบลราชธานี เพชรบุรี มุกดาหาร กาฐจนบุรี บุรีรัมย์ สมุทรปราการ และจันทบุรี. 

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว