9 ต.ค.61 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร ต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

         เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์, นายวิชิต นวลชื่น ผู้อำนวยการ พร้อมคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย, สหกรณ์จังหวัดนครพนม และสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เข้าเยี่ยมชมกิจการพร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ชุดที่ 35 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานภายในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า