9 ธ.ค.60 จังหวัดมุกดาหาร จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2560 ใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทย ไม่ทนต่อการทุจริต”

 

         เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2560 ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจัดขึ้น เนื่องในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี ทั่วโลกจัดให้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล โดยจัดพร้อมกับส่วนกลาง และและส่วนภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เครือข่าย ป.ป.ช. ภาคประชาสังคม เครือข่าย อสม.ป.ป.ช. เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 400 คน
        ทั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของภาคีทุกภาคส่วน ที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สูงขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ซึ่งให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตซึ่งถือว่าเป็นวาระเร่งด่วน และกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว