มุกดาหาร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

         เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการรวมกลุ่มการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บังเกิดผลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เลือกใช้วิธีการ และพื้นที่กำจัดขยะที่เหมาะสม เกิดการยอมรับของประชาชนในพื้นที่ และดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว