มุกดาหาร มอบเงินทุนประกอบอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่ผ่านการพิจารณา 18 ราย

         เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบเงินทุนประกอบอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 18 ราย เป็นเงิน 945,000 บาท และมอบเงินอุดหนุนโครงการ จำนวน 2 โครงการ ให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ได้แก่ โครงการพัฒนาผู้สูงอายุด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและอาชีพอย่างครอบคลุม ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 187,825 บาท และโครงการออกกำลังกายด้วยการเล่นบาสเกตบอล วงเงิน 24,300 บาท

       นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์กุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีรูปแบบการให้บริการเพื่อเป็นทุนสำหรับการประกอบอาชีพหรือการขยายกิจการ ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ประกอบด้วย การให้บริการกู้ยืมเงินแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ รายบุคคล รายละไม่เกิน 60,000 บาท หากจะกู้ยืมเงินเกินกว่าวงเงินที่กำหนด ให้มีการพิจารณาเป็นรายๆ ไป โดยไม่เกินรายละ 120,000 บาท และการให้บริการรายกลุ่ม ๆ ละ ไม่เกิน 1,000,000 บาท ผ่อนชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย

       สำหรับเงินอุดหนุนโครงการผู้สูงอายุ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุขึ้นใน สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุ ให้มีศักยภาพ ความมั่นคงและมีชีวิตคุณภาพที่ดี จังหวัดมุกดาหาร เริ่มให้บริการกับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ กู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อนนำไปประกอบอาชีพ มาตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน มีลูกนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งหมด จำนวน 2,753 ราย คิดเป็นเงิน 93,386,100 บาท มีลูกหนี้ชำระครบตามสัญญาแล้ว จำนวน 1,113 ราย คิดเป็นเงิน 53,883,118 บาท และมีลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการชำระ จำนวน 1,640 ราย คิดเป็นเงิน 39,502,982 บาท.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว