อบจ.มุกดาหาร ร่วมจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ณ วัดชัยภูมิบ้านค้อ อำเภอคำชะอี

         เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 นายวิริยะ ทองผา ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายประพันธ์ คนหาญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกันเปิดงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2562 ณ วัดชัยภูมิบ้านค้อ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการสืบสานงานประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นการพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในการอนุรักษ์สืบสวนประเพณีอันดีงามให้มีความยั่งยืนสืบต่อไป
       นายวิริยะ ทองผา กล่าวถึงการจัดงานในวันนี้ว่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวตำบลบ้านค้อให้คงอยู่ถึงลูกหลาน และเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ ที่จะหลอมรวมจิตใจของพี่น้องชาวตำบลบ้านค้อ ให้สมัครสมานสามัคคีรักใคร่ และที่สำคัญเพื่อให้ทุกคนยังคงศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา อันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวพุทธทุกคน.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว