จังหวัดมุกดาหาร Kick Off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ

         กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีเป้าหมายดำเนินการ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยจะดำเนินการทั้งประเทศ 76 จังหวัด จำนวน 878 อำเภอ ๆ ละ 1 หมู่บ้าน โดยสนับสนุนงบประมาณ หมู่บ้านละ 27,000 บาท
       ทั้งนี้จังหวัดมุกดาหาร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 7 อำเภอ 7 หมู่บ้าน เป็นเงิน 189,000 บาท โดยวันนี้ (8 พ.ค. 62) นายปิติณัฐ นิธิธานี นายอำเภอหว้านใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านโคกสวาท หมู่ที่ 9 ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอคำชะอี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านแข้ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร และนายวิรัตน์ เจริญจิตร์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอหนองสูง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านคำพอก หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 10 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหารแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว