จังหวัดมุกดาหาร เปิดกิจกรรม "ปฐมนิเทศและการอบรมเพื่อสร้างจิตสํานึกที่ดีในการขับขี่
แก่ผู้กระทําผิดในคดีขับรถในขณะเมาสุรา” ครั้งที่ 1/2562

         เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดบรรพตมโนรมย์ อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ปฐมนิเทศและการอบรมเพื่อสร้างจิตสํานึกที่ดีในการขับขี่แก่ผู้กระทําผิดในคดีขับรถในขณะเมาสุรา” ครั้งที่ 1/2562 โดยสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้น โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 160 คน พร้อมได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร, สถานีตํารวจภูธรเมืองมุกดาหาร, บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขามุกดาหาร, เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดมุกดาหาร และท่านพระครูศิริปุญญกิจ เจ้าอาวาสวัดบรรพตมโนรมย์ ได้อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่จัดกิจกรรม
       นายวิรัตน์ ศรีมงคล ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ตามที่ คณะกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนได้กําหนดมาตรการในการ ดําเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร” โดยมีเป้าหมายการดําเนินงานให้สามารถลดจํานวนครั้งใน การเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผู้เสียชีวิต และจํานวนผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาล สงกรานต์ 3 ปี ย้อนหลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในทุกมิติ โดยขอให้หน่วยงานบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในช่วงควบคุมเข้มข้น
       จากการดําเนินการดังกล่าวของจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ทําให้มีผู้กระทําผิดในคดีขับรถในขณะเมาสุราฯ ซึ่งศาลกําหนดเงื่อนไขให้คุมความประพฤติ จํานวน 472 ราย สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร จึงได้จัดประชุมหน่วยงานคณะทํางานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อร่วมกันกําหนดแนวทางการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในคดีดังกล่าวขึ้น และได้กําหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและการอบรมเพื่อสร้างจิตสํานึกที่ดีในการขับขี่แก่ผู้กระทําผิดในคดีขับรถในขณะเมาสุรา ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคสุราและการขับขี่ยานพาหนะ ตลอดจนการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว