อบจ.มุกดาหาร จัดโครงการ "5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก" ชาวมุกดาหารร่วมใจจัดการกําจัดขยะอันตราย ประจําปีงบประมาณ 2562

         เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ลานหน้าเวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก ชาวมุกดาหารร่วมใจจัดการกำจัดขยะอันตราย” ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้ดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายในจังหวัดมุกดาหาร แล้วนำไปกำจัดตามหลักทางวิชาการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562
       นางเลขา บุตรดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สำหรับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก จัดขึ้นเพื่อให้ทั่วโลกตื่นตัวกับวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ร่วมกันหาแนวทางป้องกันและลงมือแก้ไข ปัญหาขยะมูลฝอยนับเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งของปัญหาสิ่งแวดล้อม เพราะหากเก็บหรือกำจัดขยะอันตรายไม่ถูกต้องตามหลักทางวิชาการแล้ว อาจเกิดการแพร่กระจายของสารพิษจากขยะอันตรายส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สุขอนามัยของผู้คนได้ คณะทำงานจึงได้จัดทำโครงการฯ เพื่อรวบรวมขยะอันตราจากทุก อปท. และหน่วยงานอื่น ๆ ในจังหวัดมุกดาหาร เป็นการตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการจัดการคัดแยกขยะและนำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ได้เก็บรวบรวมขยะอันตรายมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
       นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยปีนี้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNEP รณรงค์ภายใต้คำขวัญ “Beat Air Pollution” หรือที่ประเทศไทยใช้คำขวัญรณรงค์ว่า “หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม”
เพื่อเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่เป็นภัยคุกคามผู้คนทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต กระทบต่อสุขภาพก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่นกลุ่มโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรงเรื้อรังของทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อเฉียบพลัน โรคมะเร็งปอด และเสี่ยงต่อสมองเสื่อม รวมทั้งกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อน ขยะที่สร้างปัญหาแก่ระบบนิเวศมากที่สุดคือ “ขยะอันตราย” ขยะอันตรายเหล่านี้มีอยู่ทั้งในบ้านเรือน ที่พักอาศัย อาคารสำนักงานและร้านค้าต่างๆ หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งในระยะยาว นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อแหล่งน้ำ พื้นดิน และอากาศ ขยะอันตรายภาคครัวเรือนสามารถสร้างผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก ถ้าไม่มีการจัดเก็บและทำลายอย่างถูกวิธี การตัดไฟแต่ต้นลมสกัดกั้นขยะอันตรายไม่ให้เกิดผลเสียต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมคือ จิตสำนึกและความรับผิดชอบในการจัดเก็บนำมาทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกหลักของการกำจัดขยะอันตราย.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว