10 ส.ค.61 นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2560

         เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมช้างน้าว อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยประธานสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ ผู้สําเร็จการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2560 มีผู้สําเร็จการศึกษาได้รับประสาทอนุปริญญาบัตรในวันนี้จํานวน 200 คน ในจำนวนนี้มีพระภิกษุ จำนวน 1 รูป
         นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร กล่าวว่า ด้วยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2545 โดยนำหลักคิดที่ว่า “การศึกษา สร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน” และด้วยเหตุผลที่จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดน ที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา ทำให้มีนักเรียนที่สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจำนวนมาก ไม่สามารถเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ด้วยสาเหตุความไม่พร้อมต่างๆ อาทิเช่น ความยากจน ความไม่สะดวกในการเดินทาง รวมทั้งการมีภาระต้องดูแลบุคคลในครอบครัว เป็นต้น การก่อเกิดของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใกล้บ้าน และค่าใช้จ่ายไม่มาก เพราะวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้จัดตั้งและดำเนินการจัดการศึกษา 8 หน่วยจัดการศึกษาใน 7 อำเภอ 6 สาขาวิชา ซึ่งในการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากภาคส่วนต่างๆ ในสังคมที่มีจิตสาธารณะ และเห็นความสำคัญของการศึกษา โดยให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ด้วยดีมาโดยตลอด.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า