10 พ.ย.61 การจัดงานแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ E- San Robocon and Technology Fair 2018 ซึ่งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ Young FT.I มุกดาหาร

         วันที่ 10 พ.ย. 61 เวลา 15.00 น. ที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้า โรบินสันไลท์สไตล์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการจัดงานแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ E- San Robocon and Technology Fair 2018 ซึ่งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ Young FT.I มุกดาหารจัดขึ้น
         เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพ ความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ การลงมือทำ และการแก้ไขปัญหาในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ให้สามารถทำงานหรือใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการ เพื่อถ่ายทอดไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและภาคอุตสาหกรรมไทย สอดรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ. 

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว