11 พ.ค.61 สำนักงาน ปปส. ภาค 4 ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการเสริมศักยภาพวิทยากรครูต้นแบบ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย

         เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการเสริมศักยภาพวิทยากรครูต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย โดยมีปลัดจังหวัดมุกดาหาร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอเมืองมุกดาหาร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดฯ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยครูผู้แลเด็กปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สถานศึกษาเอกชน และสํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจัดอบรมจํานวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561
       นายอรรคพล สารพล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 กล่าวว่า โครงการเสริมศักยภาพวิทยากรครูต้นแบบ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติตในเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และกิจกรรมต่างๆ ในการเสริมสร้างทักษะ EF ในเด็กปฐมวัย ให้กับครู ข ในพื้นที่ รวมทั้งสะท้อนปัจจัยความสําเร็จ ปัญหา/อุปสรรค และหาแนวทางการแก้ไขร่วมกันและให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด/ทฤษฎี Executive Functions (EF) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า