11 ก.ย.60 ศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับอำเภอ มุ่งสร้างเครือข่ายสังคมสุขภาวะ

         เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทัย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายสมศักดิ์ สีบุญเรือง ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายบูรณ์ อินธิรัตน์ อดีตอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) และนายวิรุฬห์ ศุภกุล อดีตประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติประชุมและตัดริบบิ้นเปิดศูนย์สื่อสารองค์กร เปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับอำเภอ ภายใต้โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับจังหวัด เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ. 2560 จังหวัดมุกดาหาร
         สืบเนื่องจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับจังหวัด พ.ศ. 2560 เพื่อให้เกิดสังคมสุขภาวะ คือสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน เป็นสังคมที่เข้มแข็ง และเป็นสังคมคุณธรรม โดยมอบหมายให้ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด (ศปจ.) เป็นหน่วยงานปฏิบัติการในระดับจังหวัด โดยใช้พื้นที่และประเด็นรูปธรรมของประชาชนเป็นตัวตั้ง เป็นการหนุนเสริมและเติมเต็มงานอาสาสมัครของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐและเอกชนที่มีอยู่เดิม
         ทั้งนี้ มีภาระกิจตั้งต้นในการดำเนินงานปี 2560 ใน 5 เรื่องหลัก ได้แก่ 1.การจัดตั้งศูนย์ประสานงานจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมและพัฒนาเครือข่าย จิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมระดับอำเภอ 2.การค้นหากลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนที่ยากลำบากเพื่อให้ความช่วยเหลือ 3.การขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังพิบัติภัยชุมชนตามสภาพปัญหาของพื้นที่ 4. การสนับสนุนให้มีการตั้ง “กองทุนประชารัฐเพื่อสังคมจังหวัด” เพื่อเป็นกองทุนเอนกประสงค์ของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน สนับสนุนให้ประชาชนลุกขึ้นมาดูแลจัดการกันเองได้ และ 5.การสื่อสารเพื่อสังคมจังหวัดมุกดาหาร
         ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการพัฒนากลไก สนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับจังหวัด เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ.2560 และพัฒนาทักษะศักยภาพเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม ตลอดจนการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับแกนนำพลเมืองจิตอาสา
        นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนฯ กล่าวเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า นอกเหนือจากการดำเนินงานที่ผ่านมาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ที่ได้ทุ่มเทดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนแล้ว ยังต้องการการนำเสนอเผยแพร่ผลงานโดยสื่อมวลชนในวงกว้างเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานอื่นๆ ได้รับรู้ จึงต้องมีการพัฒนาขึ้นเป็นศูนย์สื่อสารองค์กรและเพื่อให้สื่อมวลชน ได้เป็นเครือข่ายประชารัฐภายใต้ชื่อ สมาคมเครือข่ายมุกดาหาร "เมืองสามธรรม" และขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้เสนอและซักถามในประเด็นต่างๆ พร้อมทั้งได้เอื้อเฟื้อเผยแพร่ข่าวสารวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารต่อเนื่องมาเป็นอย่างดี
         นอกจากนี้วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได้มอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต หลักสูตรถ่ายภาพเบื้องต้น 100 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ให้กับสื่อมวลชนและนักศึกษาที่ผ่านการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 23 คน และที่ประชุมได้แนะนำหัวหน้างานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร คือนายรัฐธรรมนูญ อาจหาญ เพื่อเป็นผู้ประสานงานสื่อมวลชนในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ นางสาวดารินี บุตดีวงศ์ เจ้าของโครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กร ได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นหัวหน้าศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ในปัจจุบัน.

***วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทัย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-049749 โทรสาร 042-049748

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว