11 ต.ค.60 จังหวัดมุกดาหาร เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 

         วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฏร์วิทยา อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมี ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในนามตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงานฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการจัดงาน สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดให้มีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการงานพื้นฐานอาชีพที่สามารถพัฒนาต่อยอดการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระ สร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
โดยจัดประกวดและแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับภูมิภาค ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2560 ภายใต้คำขวัญของงานว่า “เชิดชูศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0” และระดับประเทศต่อไป
         การประกวดและแข่งขันในครั้งนี้ประกอบด้วย กิจกรรมระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น รวมจำนวน 239 กิจกรรม มีตัวแทนนักเรียนจากแต่ละเครือข่ายเข้าร่วมประกวดแข่งขัน จำนวน 5,122 คน ครูผู้กำกับ ควบคุมการนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน จำนวน 476 คน และคณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน จำนวน 962 คน จัดการประกวดและแข่งขันระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนมุกดาลัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ โรงเรียนเมืองใหม่ โรงเรียนบ้านเหล่าคราม โรงเรียนบ้านพรานอ้น โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร และโรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฏร์วิทยา เป็นสถานที่ประกวดแข่งขัน.***ขอขอบคุณภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร ****

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว