พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวงตอนบน ปีการศึกษา 2562

         เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านฝั่งแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวงตอนบน ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด มีนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนในเครือข่าย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา รวมจำนวนทั้งสิ้น 17 โรงเรียน.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว