เทศบาลเมืองมุกดาหาร แถลงข่าวโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี”

         เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี” พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เข้าร่วมในการแถลงข่าว
       ตามที่กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้จักรยาน ในชีวิตประจําวัน รวมทั้งกําหนดพื้นที่ ที่มีศักยภาพ มีความพร้อม เพื่อนําร่อง เป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ ผลักดันให้มีการขยายไปทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ โครงการ “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี” โดยมียุทธศาสตร์ 3. ส. “1 สวน 1 เส้นทาง 1 สนาม” ได้แก่ สวนสาธารณะ เส้นทางสัญจร และสนามกีฬา เพื่อใช้ในการ ขับเคลื่อน ผลักดันให้ประสบผลสําเร็จได้อย่างรวดเร็ว เป็นแนวทางกําหนดพื้นที่ เป้าหมายให้กับจังหวัด ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลการดําเนินงาน อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยพิจารณาคัดเลือกจาก องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมมากที่สุด ที่จะดําเนินการ ซึ่งเทศบาลเมืองมุกดาหาร ก็เป็นอีกหน่วยงานในพื้นที่ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้
เทศบาลเมืองมุกดาหาร จึงได้จัดทํา “โครงการส่งเสริมการใช้จักรยาน ในชีวิตประจําวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี)” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ จักรยาน รู้จักวิธีใช้จักรยานอย่างปลอดภัย ลดปัญหาการจราจร ลดใช้พลังงาน ลดมลภาวะทางอากาศ และส่งเสริมให้ประชาชนรักการออกกําลังกาย โดยมีกิจกรรมโครงการที่จะดําเนินการดังนี้
         1. กิจกรรมปั่นแรลลี่เพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว ปั่นชมพระอาทิตย์ขึ้น ริมฝั่งโขง รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน โดยจะดําเนินการปั่นในวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป เริ่มจากสวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติกาญจนาภิเษก มาตามถนนสองนางสถิตย์ผ่านศาลากลางตลาดราตรี มาถึงสี่แยกโรงแรมชั่วนําให้เลี้ยวขวา ตามถนนสมุทรศักดารักษ์ ถนนมุกดาหาร - ดอนตาลแล้วเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล ถึง 3 แยกแล้วเลี้ยวขวาตามถนนสําราญชายโขงใต้ จนถึงวัดป่ามงคลจินดาราม (ห้วยแข้) แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเรียบสันเขื่อน ไปจนถึงจุดสิ้นสุด ที่ลานหน้าวัดศรีบุญเรือง
         2. กิจกรรมปั่นเพื่อบําเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ที่
             - สวนหนองเม็กเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา เทศบาลเมืองมุกดาหาร
             - สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
         3. กิจกรรมปั้นเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการตามชุมชน ในเขตเทศบาล เมืองมุกดาหาร
         4. โครงการปั่นส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมป้องกันโรคในชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร
         5. กิจกรรมรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ การใช้จักรยานในพื้นที่เพื่อท่องเที่ยว และนันทนาการตามกรอบยุทธศาสตร์ 3 ส.
         6. จัดทําแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยทําป้ายบอกเส้นทางและ สัญลักษณ์ เฉพาะจักรยาน รวมถึงป้ายจอดจักรยานด้วย

         จากกิจกรรมที่กล่าว เทศบาลเมืองมุกดาหาร ผลักดัน และขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่นจังหวัด ในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยการใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน สร้างแรงจูงใจให้กับประชาชน ในท้องถิ่นให้มีความต้องการ และหันมาใช้จักรยาน สร้างกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนให้ตระหนักในสิทธิ และการใช้ชีวิตร่วมกันบนท้องถนน.

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว