12 ก.ค.61 จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 ให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

         เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลช อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้แก่บุคลากรด้านการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 260 คน กรณีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย สายที่ 1 ชั้นปถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) และชั้นที่ 2 ชั้นปถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ประจำปี 2561 ทั้งหมดเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีความรู้และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชู ตลอดจนเป็นผู้มอบความรู้เป็นคลังสมองแห่งการศึกษา และทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ
        นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 ให้แก่บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาแล้ว สำนักพระราชวังแจ้งว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องราช อิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราไปยังผู้ที่ได้รับพระราชทาน โดยไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน
        ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา เพราะการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และเป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องสรรเสริญ และยืนยันได้ว่า ท่านเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ บุคคลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันนี้จึงเป็นทรัพยากรบุคคล ที่กระทรวงศึกษาธิการมีความภาคภูมิใจ เป็นอย่างยิ่ง.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า