12 ก.ค.61 สนพ.มุกดาหาร จัดอบรมฝึกอาชีพเพิ่มศักยภาพ ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
"เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต" พื้นที่อำเภอดอนตาล

         เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่หอประชุม(หลังเก่า) อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอดอนตาล เป็นประธานเปิดการจัดอบรมฝึกอาชีพเพิ่มศักยภาพ ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ "เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต" ด้วยรัฐบาลมีความห่วงใยความเป็นอยู่ ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย จึงได้ดำเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาในเรื่องของการ พึ่งตนเองและการมีส่วนร่วมมาเป็นหลักในการทำงาน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การมีงานทำ และสร้างรายได้อันจะนำไปสู่ การก้าวพ้นความยากจน อย่างยั่งยืน
       อำเภอดอนตาล มีจำนวนผู้ถือบัตร และมีความประสงค์ฝึกอาชีพกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 158 คน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร กำหนดจัดกิจกรรมฝึกอาชีพเสริม ณ หอประชุมอำเภอดอนตาล ผู้เข้ารับการฝึกทุกคนจะได้รับเงินค่าอาหารวันละ 180 บาทตลอดหลักสูตร ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มี 3 สาขา ประกอบด้วย (1.สาขาการผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสาน ระยะเวลา 18 ชั่วโมง เริ่มเปิดฝึกวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม 2561 จำนวนผู้ลงทะเบียน 22 คน, (2.สาขาการแต่งผมสุภาพบุรุษ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง เริ่มเปิดฝึกวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2561 จำนวนผู้ลงทะเบียน 21 คน, (3.สาขาการทำขนมไทย ระยะเวลา 18 ชั่วโมง เริ่มเปิดฝึกวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2561 จำนวนผู้ลงทะเบียน 22 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 65 คน.

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่า