มุกดาหาร จัดการประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับมาตรฐานบุคลากรสินค้า และการบริการทางการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร ไปสู่ความยั่งยืน

         เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนายกระดับมาตรฐานบุคลากร สินค้าและการบริการ ทางการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร สู่ความยั่งยืน กิจกรรมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของ 3 จังหวัด 3 ประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 เพื่อหารือ กำหนดแนวทางให้เกิดการขับเคลื่อนบันทึกการประชุมความร่วมมือ ด้านการท่องเที่ยว 3 จังหวัด 3 ประเทศ ให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว การบริการและการค้าการลงทุน ซึ่งปัจจุบันความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของ 3 จังหวัด 3 ประเทศ (ไทย-ลาว-เวียดนาม) ได้มีการพัฒนาไปเป็นลำดับ รวมถึงได้มีการขยายความร่วมมือไปสู่จังหวัดบนเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกสู่ตะวันตก (E-WEC) และจังหวัดในกรอบของประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)
       รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า นับว่าเป็นความสัมพันธภาพที่ดีต่อความร่วมมือในการพัฒนา อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือ มิตรภาพ และความสัมพันธ์อย่างมั่นคง ถาวรและยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการประชุมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของ 3 จังหวัด 3 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านการอำนวยความสะดวกผ่านแดนสากล ด้านความร่วมมือการลงทุน ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวร่วมกัน ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ จังหวัดมุกดาหารเป็นพื้นที่ชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพราะมีศักยภาพสูงด้านการผลิตภาคการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นที่รู้จัก โดยเฉพาะการค้าชายแดนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเป็นพื้นที่เหมาะสมกับพัฒนาด้านการค้าการลงทุน เพราะเป็นจังหวัดที่ติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ครึ่งกลางตามแนวเส้นทางเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวระเบียงตะวันออกตะวันตก โดยมีสะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เป็นจุดเชื่อมต่อการค้าการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม กับประเทศในอนุภาคที่มีอุปสงค์ทางการค้าสูง เช่น ลาว เวียดนาม และจีน
       นอกจากการประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของ 3 จังหวัด 3 ประเทศแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้เยี่ยมชมจังหวัดมุกดาหาร ในรูปแบบ Familiarzation Trip สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดมุกดาหาร อาทิ พระใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ หอแก้วมุกดาหาร สัมผัสวิถีกลุ่มชาติพันธ์ผู้ไท บ้านภูโฮมสเตย์ และเยี่ยมชมดูงานบริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร อีกด้วย.ภาพข่าว : ส.ปชส.มุกดาหาร

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว