ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดมุกดาหาร ร่วมทำกิจกรรมก่อสร้างฝายมีชีวิตพัฒนาลำน้ำลำคลอง
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

         เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรม "ก่อสร้างฝายมีชีวิต พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณห้วยคำกะเบี้ย บ้านป่าข่า หมู่ที่ 6 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
       สำหรับพื้นที่บริเวณห้วยคำกะเบี้ย บ้านป่าข่า หมู่ที่ 6 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย เป็นลำห้วยธรรมชาติที่ไหลผ่านพื้นที่การเกษตรในหลายตำบล ปัจจุบันพบว่าลำห้วยแห่งนี้มีสภาพตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ ประกอบกับปัจจุบันได้เกิดปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วง ทำให้ไม่มีน้ำใช้ในการทำการเกษตร เกษตรกรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีน้ำทำการเกษตร ทุกภาคส่วนจึงร่วมกันแก้ไขและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ โดยการจัดทำฝายมีชีวิตขึ้นเพื่อรักษาระบบนิเวศ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบริเวณห้วยคำกระเบี้ย บ้านป่าข่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์
       โดยฝายมีชีวิตจะใช้วัสดุที่หาได้จากธรรมชาติ เริ่มจากการตีไม้ และปักเสาระบุตำแหน่งเสียก่อน บริเวณที่เป็นพื้นดินพื้นทรายจะใช้กระสอบทรายวางเรียงเป็นฝาย หรือบริเวณที่มีหินมากจะใช้หินวางเรียงตัวกันเป็นแนวฝาย ทั้งนี้ฝายมีชีวิตจะช่วยลดความรุนแรงจากสายน้ำ ลำธาร ป้องกันหน้าดินให้แข็งแรง และไม่พังทลาย ช่วยกักเก็บน้ำได้เป็นอย่างดี มีน้ำในลำห้วยเยอะขึ้นกว่าไม่มีฝายชะลอน้ำ และยังสามารถนำน้ำที่ถูกกักจากฝายมีชีวิต ไปใช้ในหน้าแล้งได้ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์และสร้างความหลากหลายทางระบบนิเวศ นอกจากนี้ฝ่ายมีชีวิตจะสามารถช่วยกักเก็บตระกรต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณต้นน้ำทำให้น้ำใสมากขึ้น.

สงวนลิขสิทธิ์ © ส.ค.43 โดยทีมงาน mukdahannews, muknews

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว